InstiPro3


Har din virksomhet kontroll på forskningsprosjektene?

Spørring og rapportering på forskningsprosjekter kan være både komplekst og tidkrevende, men er absolutt nødvendig.  Hvor enkelt er det for prosjektleder å finne ut hvor mye penger som gjenstår på prosjektet? Hvor mye tid bruker deres prosjektøkonomer på å ta ut en oversikt over inntekter og kostnader for avdelingens prosjekter? Neste spørsmål er da om tallene fra prosjektene stemmer overens med tallene i regnskapet?  Hva om man vil ha en prosjekt-rapport med status på forbruk av kostnader versus ulike forskningsbidrag fra eksterne finansierings-kilder?  Videre vil offentlige instanser og riksrevisjon se tydelige rapporter på finansiell prosjektstatus mot avtalte rammer og bevilgninger. Det samme gjelder for «EU-prosjekter» med strenge krav til formell rapportering. 

Videre er enkel timeregistrering viktig for brukerne/forskerne, en den brukervennlig hos dere?     

Disse problemstillinger møter vi jevnlig i vår dialog med medarbeidere hos større institutter og forskningsvirksomheter.  Det vises fortsatt til rapportering med utstrakt bruk av «Excel» sammen med data fra regnskapssystemet - og lange kvelder med mye frustrasjon. Og timeregistreringen oppleves dessverre som «tungvint» av mange brukere.

Derfor har vi i Arribatec videreutviklet bransjeproduktet «Instipro» til et mer moderne system, «InstiPro3». Denne versjonen, InstiPro3 har vi integrert tett med UBW Økonomi - og dermed etablert et helhetlig system for styring og rapportering av virksomhetenes forsknings-prosjekter i tett samspill med økonomiavdelingens regnskapstall.   


Prosjektstyring med InstiPro3 gir bl.a. følgende fordeler:

 • Prosjektleder kan spørre og rapporterte på påløpte kostnader pr. mnd./år versus prosjektbudsjett.
 • Videre kan man fortsette spørringen på totale kostnader mot ramme/bevilgninger, dvs. gjenstående
 • Timeføringen i Instipro3 er enkel og intuitiv for forskere og prosjektøkonomer
 • Kontroll av timeføringen inkl. oppdatering av fleksitid, ferie, overtid, mertid og ulike kalendere.
 • Timeføringen henter ulike interne priser, f.eks. pr. person, pr. prosjekt og pr. kunde.
 • Timer belastet ett prosjekt er synlig på prosjektet umiddelbart
 • Synkroniserte konterings- og timeføringsregler på ulike prosjekttyper
 • Flere muligheter til gruppering av ulike prosjekttyper med ulik behandling
 • Løpende rapportering på prosjekt i henhold til flere kunder og finansieringskilder pr. prosjekt
 • Komplett oversikt over prosjektene i forhold til avtalte rammer og bevilgninger
 • Prosjekt- og finansregnskap synkroniseres automatisk på alle nivåer
 • Intuitivt og svært brukervennlig grensesnitt med utstrakt bruk av «drill-down»
 • Systemet ivaretar omorganiseringer av personer og prosjekter med avdelingsvis fleksibilitet 
 • Rollebasert og automatisk tilgangsstyring
 • Brukerne kan velge mellom norsk eller engelsk språk   

InstiPro er som nevnt utviklet for virksomheter som har behov for detaljert prosjektoppfølging av forskningsprosjekter. Dette kjennetegner bl.a. institutter og enkelte større forsknings-intensive bedrifter. Produktet er utviklet i tett samarbeid med prosjektøkonomer og forskere gjennom 30 år - og er derfor lett og intuitivt å bruke for alle typer medarbeidere i bransjen. Vi har videreutviklet løsningen og integrert vår versjon «InstiPro3» med økonomimodulene i Unit4 Business World (UBW) til en helhetlig ERP-løsning.  Denne løsningen drifter vi gjerne som en «Sky-løsning» i vårt datasenter - og tilbyr løsningen på abonnement-vilkår i en «Software As A Service (SAAS)»-leveransemodell.  

Med våre forskningsløsninger kan man fokusere mer på sin kjerne-virksomhet, nemlig forskning.


Her en skisse av integrasjonen på overordnet nivå vedr. datautvekslingen mellom de to systemer.

Som man ser av integrasjonsskissen ovenfor er InstiPro3 eier av «Prosjekt-registeret» og i Instipro3 registreres og håndteres all informasjon knyttet til virksomhetens prosjekter. På samme måte er UBW eier av «Hovedbok og regnskap». Det betyr at all informasjon knyttet til regnskap, reskontro og økonomiregnskap ivaretas i UBW. Videre synkroniseres relevant informasjon mellom systemene slik at prosjektdata og regnskapsdata hele tiden er oppdatert.

Herunder et skjermbilde fra InstiPro3 vedr. spørring på kostnader og inntekter pr. mnd. for et spesifikt forskningsprosjekt - med flere finansieringskilder og bevilgninger. Skjermbildet viser også flere andre muligheter for spørring på prosjektdata..   

​​​​​​​

 

Implementation of digital business solutions. Challenge us now!

Challenge us and we will challenge you to take the right next steps in digitalizing your company.